LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Competències i serveis de l'Ajuntament

COMPETÈNCIES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT DE CONFORMITAT A LA LLEI 7/1985, DE 2D’ABRIL, DE BASES DE RÈGIM LOCAL

 

Article 25


1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.

 

2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries:

 

 • a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 • b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 • c) Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 • d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 • e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 • f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 • g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 • i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • j) Protecció de la salubritat pública.
 • k) Cementiris i activitats funeràries.
 • l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 • m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 • o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

 

Article 26

 

1. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:

 

 • a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
 • b) En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Façana de l'Ajuntament

  Façana de l'Ajuntament

 • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

  Ajuntament de Lliçà d'Amunt

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75