LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Planejament urbanístic

Aquí podreu consultar el planejament urbanístic vigent, descarregar-vos els arxius en format pdf o bé fer consultes en pàgines externes. Alguns dels documents que s’adjunten tenen una dimensió considerable, el que pot provocar que el procés de descàrrega sigui més lent.

 

 

PLA d'ordenació urbanística municipal (POUM)

 

Normes urbanístiques

 

Plànols

 

Catàlegs

  • Catàleg bens protegits
  • Catàleg construccions SNU

 

La consulta de la totalitat de la documentació del POUM i de tot el planejament urbanístic vigent a Lliçà d'Amunt es pot fer a la pàgina web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

 

Correcció d'errades materials al Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt

 

  • Corregir l’errada material existent en el catàleg de béns protegits del Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt, consistent en canviar la superfície de la parcel·la de la fitxa a.5, corresponent a Santa Justa i Santa Rufina, que ha de ser 275 m2 en comptes de 2.160 m2. VEURE DOGC
  • Corregir les errades materials existents en el Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt, consistents, d'una banda, en reconèixer al croquis adjunt a la fitxa de la masia de can Xicota un element soterrat que correspon a una antiga cava així com una petita torre de vigilància i, d'altra banda, corregir l'article 205, que regula específicament la clau 10 a l'àmbit de can Rovira, per reduir el nombre d'habitatges de 9 a 8 i suprimir la referència a la superfície de la qualificació. VEURE DOGC
  • Corregir dues errades materials existents en el Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt, consistents en la qualificació urbanística de les parcel·les dels carrers de València, 17 i 19, i d'Anselm Clavé, 206-212, per canviar la subclau de ciutat jardí 3b per la subclau 3a i, d'altra banda, en la parcel·la número 4 del carrer d'Estornell, grafiar correctament el gàlib edificable, d'acord amb la documentació presentada. VEURE DOGC

 

Modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal 

  • Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector de Can Malé, SUD-6 de Lliçà d'Amunt. VEURE DOGC

Suspensió de llicències

 

estudis de detall

 

Relació d'estudis de detall vigents i complementaris al planejament urbanístic municipal, en relació a la determinació d'alineacions i rasants i/o a la definició de l'ordenació volumètrica.

La documentació que hi consta en aquest web té una caràcter sintètic, amb la memòria, els plànols d'ordenació i el decret d'aprovació definitiva. Per accedir a la resta de documentació dels expedients s'haurà de fer a través dels canals d'informació urbanística habituals: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o demanant consulta als serveis tècnics municipals.

 

VEURE ELS ESTUDIS DE DETALL

 

 

DOCUMENTACIÓ I MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

 

 

Plànols

 
 

 

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Visor d'obres

    Visor d'obres

Enllaços relacionats

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75